Úvod

Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR"), které nově upravuje ochranu osobních údajů.

Naše společnost Batelovská s.r.o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8, IČO 032 14 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 228739 („Správce"), jako správce Vašich osobních údajů, věnuje jejich ochraně náležitou pozornost. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás důležité.

V těchto zásadách zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady") naleznete souhrn informací o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, komu a z jakého důvodu je můžeme předat či jaká práva náleží fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů našich klientů i těch, kteří mají zájem se klienty stát, návštěvníků internetových stránek provozovaných Správcem, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících postavení subjektu údajů vůči naší společnosti jako správci osobních údajů.

Tyto Zásady byly vypracovány v souladu s GDPR a mohou být čas od času aktualizovány.

Osobní údaje a jejich zpracování

Jaké osobní údaje Správce zpracovává a jak je získá?

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které Správce shromáždil jinak, a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

Správce zpracovává především osobní údaje, které jsou obsažené ve smlouvách, které se subjektem údajů uzavře, či osobní údaje, které vyplynou při předsmluvním jednání a z průběhu plnění těchto smluv. Správce zpracovává zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační, adresné a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní kontakt, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ) a jiné);

 • komunikace mezi Správcem a subjektem údajů (zejména e-mailová komunikace, zápisy osobní komunikace apod.);

 • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy nebo v souvislosti s ní či ze zákona.

Tento výčet neznamená, že o každém subjektu údajů Správce zpracovává všechny výše uvedené osobní údaje. Výčet osobních údajů zpracovávaných o každému subjektu údajů je vždy ve vztahu k němu individualizován.

Osobní údaje může Správce získat i jinak než od subjektu údajů, a to např. z veřejně dostupných zdrojů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) apod.

Proč Správce osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje Správce zpracovává pro účely plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, případně provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti.

Účelem zpracování osobních údajů taktéž může být splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

Osobní údaje Správce zpracovává taktéž z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. pro případy řešení sporů právní cestou), kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Správce může zpracovávat osobní údaje také pro účely přímého marketingu, což lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Správce může osobní údaje zpracovávat také v případech, kdy k tomu subjekt údajů poskytne souhlas, a to k účelům, pro které byl souhlas poskytnut. Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, pak není povinností subjektu údajů Správci osobní údaje a tedy souhlas s jejich zpracováním poskytnout.

Bez toho, aby subjekt údajů Správci poskytl potřebné osobní údaje, nelze se subjektem údajů uzavřít smlouvu či ji plnit nebo provést opatření před jejím uzavřením.

Správce osobní údaje nepoužije k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování.

Po jakou dobu zpracovává Správce osobní údaje?

Osobní údaje Správce zpracovává po dobu, po kterou mohou být podstatné pro realizaci smluvního vztahu, tedy nejméně do uplynutí nejdelší z reklamačních, promlčecích, prekluzivních a dalších lhůt. V jiných případech, např. pokud nedojde k uzavření smluvního vztahu, Správce osobní údaje zpracovává po nezbytně nutnou dobu při zohlednění délky promlčecích lhůt z předsmluvní odpovědnosti a při zohlednění oprávněných zájmů Správce. V některých případech stanoví dobu uschování právní přepis, který je Správce povinen dodržovat (např. dle právní úpravy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je povinnost příslušné doklady uschovávat po dobu 10 let).

V případě, že Správce osobní údaje zpracovává na základě souhlasu, činí tak po dobu, na kterou mu subjekt údajů souhlas udělil, jinak po dobu 3 let.

Může Správce osobní údaje předat třetím osobám?

Dalším, třetím, osobám Správce poskytne osobní údaje:

 • pokud se jedná o partnery, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají nebo kteří Správci poskytují služby (např. účetní, daňové, právní, IT služby, zprostředkovatelé, finanční ústavy a banky);

 • je-li to nutné z povahy věci, např. ke splnění smluvního vztahu se subjektem údajů;

 • pokud k tomu subjekt údajů dá Správci souhlas;

 • je-li to vyžadováno nebo povoleno na základě právních předpisů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, který jsou odeslány z webové stránky do zařízení subjektu údajů (počítače, tabletu, telefonu apod.). V zařízení je soubor uložen a při každé další návštěvě webové stránky se odešle zpět. Soubor cookie tak umožní webové stránce např. rozpoznat, zda ji subjekt údajů již v minulosti navštívil, či jaké jsou jeho uložené preference.

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je nastavuje na:

 • Cookie první strany (first party cookie) - jsou nastaveny webovými stránkami, které subjekt údajů navštěvuje;

 • Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, které subjekt údajů navštěvuje, např. mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na prohlížené stránce, nebo nezávislou analytickou společností.

Dále je cookies možné členit podle doby platnosti na:

 • krátkodobé, relační cookies (session cookie) - ukládají se pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány ze zařízení subjektu údajů po zavření prohlížeče;

 • dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) - ukládají se v zařízení subjektu údajů po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení prohlížeče subjektu údajů a nastavení cookie.

Na svých webových stránkách (např. www.batelovska.czwww.villapodmenhirem.cz, www.vpm.cz) Správce používá tyto cookies:

 • technické (první strany, krátkodobé) - zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení apod.;

 • statistické a diagnostické (první i třetí strany, dlouhodobé) - jsou využity ke generování statistik o používání webu.

Na svých webových stránkách (např. www.batelovska.czwww.villapodmenhirem.cz, www.vpm.cz) Správce používá tyto cookies třetích stran:

........

Subjekt údajů může zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů lze dohledat např. na stránce www.aboutcookies.org. Pokud však subjekt údajů zablokuje nebo vymaže cookies odesílané z webových stránek Správce, může se stát, že webové stránky nebude možné používat.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce si dovoluje informovat subjekty údajů o jejich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů Správcem. Níže uvedená práva se uplatňují u Správce, není-li uvedeno jinak.

Právo na přístup

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a další související informace specifikované právními předpisy, a to konkrétně právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje subjektu údajů. Pokud osobní údaje subjektu údajů Správce zpracovává, pak má subjekt údajů právo na informace o podrobnostech zpracování a zdrojích osobních údajů a na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Informace týkající se osobních údajů a další související informace může Správce sdělit subjektu údajů, to však pouze po dostatečném ověření jeho identity dle konkrétních okolností.

Právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, opravil, pokud jsou nepřesné, či doplnil neúplné osobní údaje.

V případech stanovených v čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování.

V případech stanovených v čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů Správcem do doby vyřešení jeho podnětu.

V případech stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy Správce osobní údaje zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu ani na zpracování z jiných důvodů.

Právo vnést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, a to včetně profilování. V takovém případě Správce posoudí, zda neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání převažující nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, kterého o tom bude Správce informovat.

Subjekt údajů má dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu, a to včetně profilování, v takovém případě nebudou osobní údaje k tomuto účelu dále zpracovávány.

Výše uvedené námitky je možné vznést vůči Správci. Právo vznést námitku je upraveno v čl. 21 GDPR.

Právo obrátit se na dozorový orgán se stížností

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo, využijte, prosím, níže uvedený kontakt:

Batelovská s.r.o.
Nad Rokoskou 2361/2a
182 00 Praha 8 - Libeň
E-mail: gdpr@batelovska.cz

ECC
Batelovska
Villa pod menhirem
Architekti